Persondatapolitik

Personalezonen passer på din data

Personalezonens håndtering af persondata som dataansvarlig.

Er det vigtigt at værne om brugernes persondata og hvad vil det sige at være ”Dataansvarlig”?

For Personalezonen er det yderst vigtigt at persondatalovgivningen – også kendt som GDPR overholdes. Derfor benytter vi, hos Personalezonen, os af højeste sikkerhed for at beskytte netop din data.

Med indførelsen af det nye krav til håndtering af persondata, ved den nye GDRP lovgivning, er der kommet øget fokus samt skærpelser til for hvordan vi som dataansvarlig behandler persondata. Ved oprettelse som enten leverandør, medlem eller ansat hos Personalezonen, accepterer du samtidig, at Personalezonen modtager dine persondata og behandler dem inden for lovgivningens fastsatte rammer.

Så hvad betyder det at Personalezonen er ”Dataansvarlig”?
Det er fastsat i bestemmelserne i GDPR loven, at en person eller selskab er at betragte som dataansvarlig, når man bestemmer formålet med behandlingen af persondataen. Denne forpligtelse opstår så snart Personalezonen håndterer og modtager oplysninger på en ny leverandør, medlem eller ansat En Databehandlingsaftale indgås derfor altid direkte med det og ikke via en ”samleaftale”.

Personalezonens persondatapolitik omhandler behandling af dine personoplysninger og beskriver, hvorledes Personalezonen indsamler og behandler oplysninger om dig via hjemmesiden og portaler afgivet af dig og følger retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c, og f.

Ved omtale neden for anvendes følgende udtryk:

"Persondatapolitik" – menes hele persondatapolitikaftalen

”Personalezonen”, ”Vi”, ”Vores”, ”os” – menes i alle tilfælde Personalezonen.dk ApS

”Hjemmesiden” – menes www.personalezonen.dk

Hos Personalezonen er det vigtigt at alle vores brugere føler sig sikre og godt tilpas med vores håndtering, hvorfor alle brugere til hver en tid kan få sin konto slettet. Dette betyder samtidig at der ikke kan gives adgang til Personalezonens tjeneste.

Såfremt du ønsker din konto slettet, bedes du rette henvendelse til support@personalezonen.dk Persondatapolitik for Personalezonen

 

1. Kontaktoplysninger

1.1 Personalezonen.dk ApS

Hovedvejen 93, 1., 1.

2600 Glostrup

Tlf. nr.: 45805090

E-mail: support@personalezonen.dk

1.2 Personalezonen er dataansvarlig for dine personoplysninger. Henvendelse vedr. persondata skal derfor ske til os via ovenstående kontaktoplysninger.

1.3 Hvad er Persondata?

Når en bruger benytter et produkt enten ved kommunikation med Personalezonen på Hjemmesiden eller direkte ved køb fra Hjemmesiden, indsamles først de oplysninger som du selv afgiver. Her er tale om navn, telefonnr., adresse og e-mailaadresse., købs- og interaktionshistorik, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Læs mere i vores Cookiepolitik her.

 

2. Indsamling af personoplysninger og formål med vores behandling

2.1 Indsamling

Ved besøg på Hjemmesiden, påbegyndes indsamlingen af persondata automatisk og omfatter oplysninger om dig og din brug af vores Hjemmeside. Dette kan være oplysning omkring browservalg, computertype, fysisk lokation, om du benytter smartphone eller computer, din IP-adresse, din søgning og søgetermer og din bevægelse og click inde på Hjemmesiden.

2.2 Formål med indsamling

Formålet med vores indsamling er kort og godt, at vi ønsker at optimere din brugeroplevelse og ved at kunne ”skræddersyg” den bedste oplevelse for dig. Vi kan via dine persondata optimere hjemmesiden og dens funktioner samt målrette og matche tilbud til netop dine præference. Hertil kan vi foretage retargeting via Facebook og Google Analytics.

Oplysninger om din købshistorik benyttes også med det formål, at Personalezonen efterfølgende kan overholde vores lovkrav til regnskab og bogføring, eller som sikring af vores interesse i forbindelse med forhindring af svig.

 

3. Hvem modtagere dine Persondata?

De eneste som modtager dine persondata er databehandleren og den dataansvarlige. Databehandleren er den der udfører selve behandlingen af dine data, via bl.a. Hjemmesiden på vegne af den dataansvarlige. Den dataansvarlige er den som har selve ansvaret for behandlingen af dine persondata.

3.1 Videregivelse og/eller overladelse af personoplysninger

I henhold til lovgivningen for persondata, skelnes der mellem videregivelse og overladelse af data til tredjemand. Ved ”videregivelse” forstås, at persondata meddelt en tredjemand, opnår tredjemanden herefter en selvstændig ret til at behandle oplysningerne. Ved ”overladelse” forstås, at tredjemand som persondataen meddeles til, alene må behandle personoplysningerne på den dataansvarliges vegne og efter dennes instruks.

Oplysninger om dit navn og din e-mail videregives aldrig til andre end Personalezonen.

Det kan ske at dine persondata overlades til eksterne samarbejdspartnere af Personalezonen, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Som eksterne samarbejdspartnere tæller fx partnere til styring af hjemmesidens tekniske drift, herunder udførelse af forbedringer og nye tiltag, målretning og markedsføring på Hjemmesiden. Herudover benyttes eksterne samarbejdspartnere til udførelse af kundeservice, udsendelse af vores nyhedsmails samt retargeting. Derudover kan der være samarbejdspartnere som udfører bedømmelsesservice af Personalezonen og vores produkter.

Samtlige eksterne samarbejdspartnere er databehandlere og underlagt Personalezonens instruks. Dette betyder at de eksterne samarbejdspartnere behandler de persondata som Personalezonen er dataansvarlig for. Databehandlerne må derfor ikke benytte de af Personalezonen modtagne oplysninger til andre formål, end opfyldelse af aftalen mellem dem og os. Enhver aftale mellem Personalezonen og en tredjemand vil være underlagt fortrolighed og vil alene ske på baggrund af en forudgående databehandleraftale og vil være underlagt fornødne garantier, herunder EU persondataforordningens art. 45.

Ved bl.a. retargeting benyttes Google og Facebook som samarbejdspartnere. Begge partneres respektive certificeringer kan tilgås via følgende link:

Facebook: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. Hvilke rettigheder har du så?

4.2 Ret til indsigt

Alle persondata er ejet af dig selv. Dette betyder samtidig, at du altid er berettiget til at få oplyst fx hvilke oplysninger vi har registreret om dig, formål med registreringen, modtageren af persondataret fx oplysningernes oprindelse. Dette kræves alene at du anmoder Personalezonen om dit ønske og omfang af indsigten. Dette sker ved at rette henvendelse til support@personalezonen.dk. Herefter fremsendes kopi og oplistning af den ønskede data.

4.3 Ret til berigtigelse

Skulle det ske, at Personalezonen har fået og/eller opbevare urigtige persondata om dig, har du altid ret til at få dataene berigtiget. Dette sikres ved skriftlig henvendelse til os via support@personalezonen.dk. Visse oplysninger vil du dog selv have mulighed for at korrigerer via din brugerprofil på hjemmesiden.

4.4 Ret til sletning

Alle indsamlede persondata om dig og din brug af Hjemmesiden, slettes senest samtidig med, at du ikke længere er bruger/medlem/kunde hos Personalezonen. Det betyder at ved ophør af aftale, ansættelse hos en kunde eller ved ophør af gyldigt abonnement, slettes dine persondata hos Personalezonen.

Du kan også opnå ret til at få slettes persondata i forbindelse med tilbagekaldelse af dit samtykke, såfremt Personalezonen ikke har særskilt retsgrundlag til at opretholde behandlingen. Opretholdelse af særskilte retsgrundlag kan være ved fastlæggelse, eller i forbindelse med forsvar eller ved fremlæggelse af gældende retskrav eller ved opretholdelse af anden lovgivning.

4.4.1 Persondata i forbindelse med køb

Det gælder dog særskilt, at alt persondata som indsamles i forbindelse med et køb, foretaget og gennemført via Hjemmesiden vil som udgangspunkt blive slettet, når du ikke længere er bruger hos Personalezonen. Som undtagelse hertil gælder dog, at Personalezonen er underlagt regnskabsmæssige lovfastsatte forpligtelser til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Disse oplysninger er ikke tilgængelige hverken for dig eller andre brugere og vil alene blive opbevaret med det øvrige regnskabsmæssige materiale for Personalezonens opfyldelse af bogføringslovens krav.

4.5 Ret til datadeling (Dataportabilitet)

GDPR loven giver dig i visse tilfælde ret til at få dine persondata, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format. Disse persondata har du også ret til, at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Bemærk venligst at der alene er tale om persondata og personoplysninger begrænses til alene at omfatte persondata som du selv har givet Personalezonen adgang til.

4.6 Ret til indsigelse

Skulle du på et tidspunkt ville ønske at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, bedes kontakt rettes til support@personalezonen.dk. Der kan ske indsigelse over enhver behandling af dine persondata. Personalezonens efterfølgende efterlevelse af en Indsigelse kan dog medføre, at services som fx direkte målrettet markedsføring og/eller den tilrettede profilering af dig som bruger, ikke kan udføres.

4.6.1 Begrænsning af behandling

Ønsker du på et tidspunkt at begrænse Personalezonens behandling af dine persondate, kan du i visse tilfælde begrænse vores behandling til alene at bestå af opbevaring. Som eksempel kan nævnes, at der gives udtryk for, at de behandlede persondata er ukorrekte.

4.7 Ret til at tilbagekalde samtykke

Der er intet til hinder for at du måtte ombestemme dig og tilbagekalde dit samtykke. Dette gælder uanset om der er tale om samtykke til behandling af persondata eller tilmelding til modtagelse af nyhedsmail Tilbagekaldelse af samtykke sker ved kontakt til support@personalezonen.dk.

4.8 Ret til at klage

Såfremt du på noget tidspunkt måtte føle behov for at klage over Personalezonens behandling af dine persondata, kan enhver klage indgives til Datatilsynet med følgende oplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5,

1300 København K

Mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: +45 3319 3200.

 

5. Sikkerhed

Vi hos Personalezonen udfører og tjekker løbende sikkerhedsforanstaltningerne bag hjemmesiden mod, at personoplysninger fortabes, forringes, tilintetgøres, uretmæssigt overdrages samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Dette betyder at det alene er medarbejdere, som har behov for at kunne udføre deres arbejde, som kan tilgå og få adgang til dine persondata.

 

6. Ændringer i Persondatapolitikken

Skulle der ske ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette, enten via mail eller ved dit næste login og besøg på Hjemmesiden. Dette er gældende ved alle ændringer som er mere bebyrdende for dig.

Hvis der opstår spørgsmål eller bemærkninger til Personalezonens Persondatapolitik bedes du venligst rette kontakt til support@personalezonen.dk. Dette gælder også såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor.